Vedtægter

for

Østlollands Skytteforening

§ 1. Navn, hjemsted og organisatorisk tilhør

Foreningens navn er Østlollands Skytteforening og er stiftet den 13. december 2020. Foreningen har hjemsted på formandens adresse i Guldborgsund kommune.

Foreningen er medlem af Lolland Falster Skytte Forbund (LFSF) under Dansk Skytte Union (DSkyU) og således under Danmarks Idrætsforbund (DIF) og hermed underlagt disses love og bestemmelser. Foreningen kan være medlem af andre organisationer, dersom det ikke er modstridende med DSkyU.

§ 2. Formål

Foreningens formål er at dyrke skydning som sport samt på anden måde at virke for skydesportens fremme.

§ 3. Våbenpåtegningsret.

Foreningen er af politiet i Sydsjælland og Lolland Falsters politikreds bemyndiget til at give våbenpåtegning på medlemsbeviser. Våbenpåtegningen gives på grundlag af våbenlovens bestemmelser og efter godkendelse af medlemmet hos foreningens bestyrelse og hos den lokale politimyndighed.

§ 4. Tilbagekaldelsesret og -pligt.

Foreningen skal orientere politiet eller om fornødent tilbagekalde våbenlegitimationen fra et medlem, hvis bestyrelsen skønner, at medlemmet ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.

§ 5. Medlemskab

Foreningen kan som aktivt medlem optage enhver uberygtet person, der er fyldt 5 år.

Medlemmer skal fra det fyldte 15. år godkendes på minimum en SKV6 (vandelsgodkendelse)

Optagelse af umyndige personer kræver samtykke fra forældre/værge.

§ 6. Indmeldelse

Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket til foreningens formand/kasserer.

For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller værge.

Ved optagelse i foreningen betales et indmeldelsesgebyr.

§ 7. Kontingent og gebyr

Kontingentet for aktive medlemmer samt indmeldelsesgebyr fastsættes på den ordinære generalforsamling. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

§ 8. Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til formanden eller kassereren.

Udmeldelse kan kun accepteres, hvis medlemmet ikke har noget økonomisk mellemværende med foreningen.

§ 9. Restance

Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden. Indbetaler

medlemmet fortsat ikke kontingent efter skriftlig påmindelse, skal medlemmet skriftligt meddeles, at det er slettet af foreningens medlemsliste og tilbagekaldelse af eventuel våbenpåtegning iværksættes. Udeblivelse af kontingentbetaling er at betragte som forvarsel på SKV5, tilbagekaldelse af våbenpåtegninger.

Genoptagelse kan da kun ske mod betaling af gælden plus nyt indmeldelsesgebyr og kontingent.

§ 10. Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, opfører sig i strid med foreningens vedtægter eller på særlig grov måde tilsidesætter sine medlemspligter. Grov tilsidesættelse af Sikkerhedsbestemmelser kan medføre eksklusion. Eksklusion kræver at mindst 4/5 af bestyrelsen stemmer for.

Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

I sager om eksklusion har medlemmet krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.

En generalforsamlings afgørelse af en eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter.

§ 11. Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i april måned.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle medlemmer over 16 år og som ikke er i kontingentrestance.

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 1. marts.

Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 21 dages varsel med angivelse af dagsorden samt eventuelle indkomne forslag.

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§ 12. Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

 1.          Valg af dirigent og referent.

 2.          Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

 3.          Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse.

 4.          Fastsættelse af kontingent og gebyr.

 5.          Behandling af indkomne forslag.

 6.          Valg af formand og kasserer.

 7.          Valg af bestyrelsesmedlemmer

 8.          Valg af suppleanter til bestyrelsen.

 9.          Valg af revisor og revisorsuppleant.

10.         Eventuelt.

§ 13. Generalforsamlingens ledelse m.v.

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Beslutninger tages efter almindeligt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer og foreningens opløsning kvalificeret majoritet – jvf. §19 og §20.

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Afstemning skal, såfremt 5 medlemmer forlanger det, foretages skriftligt. Valgbar til bestyrelsen er samtlige medlemmer der er fyldt 18 år, som ikke er i kontingentrestance og har været medlem i mindst 6 måneder.

Der føres en protokol over generalforsamlingens beslutninger. Protokollen godkendes og underskrives af dirigenten.

§ 14. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 51% af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. Indkaldelse med dagsorden skal ske skriftligt til alle medlemmer med mindst en uges varsel.

For så vidt angår mødets ledelse, afstemning m.m., gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§ 15. Bestyrelse – Valg og ledelse

Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, en næstformand og yderligere 2 medlemmer og vælges for to år ad gangen af den ordinære generalforsamling.

Formanden og et bestyrelsesmedlem er på valg i lige år, medens kassereren, næstformand og et bestyrelsesmedlem er på valg i ulige år.

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. Udvalgsformænd må deltage i bestyrelsesmøder, hvor de har taleret.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer af bestyrelsen, er til stede, hvoraf formanden er den ene. Beslutninger vedtages ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

§ 16. Tegningsret

Foreningen tegnes af formanden. Ved formandens forfald, af næstformanden og yderligere et bestyrelsesmedlem. Ved økonomiske dispositioner (over 5.000,00) kr. kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening.

§ 17. Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Foreningens formue skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter.

Bestyrelsen skal inden den 15. februar afgive driftsregnskab for det foregående år til revisoren.

Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift.

§ 18. Revision

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant – jvf. §12.

Revisoren skal hvert år i februar måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 19. Vedtægtsændringer

Ændringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

§ 20. Foreningens opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue, herunder eventuelt fast ejendom og løsøre, dog at simpelt stemmeflertal her er tilstrækkeligt.

I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes og fordeles til andre skytteforeninger eller Skydebaneforeningen Storstrømmen. Foreningen hæfter alene ved egen formue efter gængse retslige regler.

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 13. december 2020