Generalforsamling 2021

Generalforsamlingen afholdes på Musse den 19. september kl. 1100.

Jf §11 i vedtægterne, skal den årlige generalforsamling afholdes i april måned. Dette har ikke været muligt,
grundet de af folketinget vedtagne regler i forbindelse med epidemiloven og forholdsregler i forbindelse
med COVID19. Bestyrelsen har derfor tilsidesat foreningens vedtægter til fordel for gældende Dansk
lovgivning, under hensyntagen til almenvellets bedste samt den straf der kunne have været pålagt medlemmer og forening.


Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse.
 4. Fastsættelse af kontingent og gebyr.
  4.1 Bestyrelsen anbefaler at fastholde kontingentet på kr. 800 for voksne (>17).
  4.2 Indmeldelsesgebyr fastholdes på 0 kr.
 5. Behandling af indkomne forslag.
  5.1 Der er indkommet et forslag om at reducere kontingent for seniorer.
 6. Valg af formand og kasserer.
  6.1 Formand Henrik Mikkelsen er ikke på valg i år.
  6.2 Kasserer Karina Mikkelsen på valg – modtager genvalg.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7.1 Næstformand Henrik Rasmussen på valg – modtager genvalg.
  7.2 Bestyrelsesmedlem Camilla Hartmeyer er ikke på valg i år.
  7.3 Bestyrelsesmedlem Kresten Monefeldt er ikke på valg i år.
 8. Valg af suppleant til bestyrelsen. Valg til bestyrelsen for en etårig periode.
  Bestyrelsen anbefaler Jesper S. Kure.
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 10. Eventuelt.
  På bestyrelsens vegne
  Henrik Nøbølle K. A. Mikkelsen
  Formand